Zapisnica z rokovania 13.01.2014

► V sobotu o 17:00 hod. privítame Fiľakovo ◄
 Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti MFK Vranov nad Topľou a.s.
konaného dňa 13.01.2014 o 12:30 hod.

p. Uhlík (správna rada) podal informáciu o priebehu jednaní, ktoré uskutočnil s p. primátorom Ing. Raganom a pánom Jánom Drozdom, ktorý prejavil záujem s spoluprácu a podporu MFK pre činnosť A mužstva dospelých. Uskutočnil sa celkovo 3 stretnutia. Na týchto p. primátor privítal iniciatívu p. Jána Drozda a žiadal spresniť podmienky spolupráce a tieto uzavrieť v dohode. Táto by mala obsahovať dobu spolupráce, výšku finančného príspevku a kompetencie. p. Uhlík na týchto stretnutiach vysvetlil terajší systém financovania klubu, finančný rozpočet, stav pohľadávok a záväzkov, ako aj prečítal zápisnicu z rokovania predstavenstva zo dňa 14.11.2013 a opatrenia, ktoré boli prijaté. p. Drozd sa vyjadril, že nastúpená cesta je dobrá a v tomto trende budeme pokračovať. Navrhol, aby sa správna rada starala o mládež a družstvo dospelých bude riadiť on s Ing. Buzekom. Ponúkli sme mu miesto prezidenta a účasť v orgánoch MFK: Toto neakceptoval, ani žiadnu písomnú dohodu. Máme mu dať k dispozícii financie pre A mužstvo a ostatné zariadi on.Vysvetlil som, že to pre nás nemôže byť prijateľné. Ešte raz som uviedol, že mesačné náklady na A mužstvo sú okolo 10 500 eur. Na výplaty hráčom je vyčíslených 5 000 eur od 1.2.2014, kedy začne tréningový proces. Na trénerov je 1 500 eur a na správu ihriska 500 eur. Prízvukoval som, že naša koncepcia je postavená na obdobie 2 rokov s tým, že mužstvo budujeme na vlastných odchovancoch. V roku 2014 sa z 3.ligy nevypadáva kvôli reorganizácii súťaže. Správna rada sa stará o technické a finančné zabezpečenie mužstva. Otázka výber hráčov a umiestnenia je výsledkom činnosti trénerov a mužstva.
Posledné kolo rokovaní bolo 08.01.2014, kde boli dohodnuté následné podmienky spolupráce.
1. Všetko účtovníctvo a obeh dokladov bude vykonávané cez pokladňu MFK. Peniaze z pokladne budú uvoľnené len so súhlasom p. Krišandu a Uhlíka a použité len na objednané služby cez MFK (zmluvy, objednávky, prepravy, úhrada faktúr a režijné náklady) prestupy a hosťovania.
2. p. Drozd neobsadzuje do správnej rady žiadny post, predsedom je p. Krišanda a funkciu prezidenta vykonáva p. Uhlík.
3. Ing. Buzek bude pôsobiť ako manažér a bude kontaktnou osobou medzi správnou radou a p. Drozdom, ako aj medzi trénermi a hráčmi. Spolu s trénermi bude predkladať požiadavky správnej rade.
4. Trénerom A mužstva je p. Jozef Valkučák, tohto financuje p. Drozd. Asistentom trénera a trénerom mládeže je Miroslav Jantek.
5. Všetky náležitosti objednané p. Drozdom a nad rámec dohody, budú financované tou stranou, ktorá služby objedná.
6. Financovanie p. Drozda bude cez sponzorskú zmluvu príspevkom na MFK v presne nevymedzenej sume.
p. Uhlík Ďalej uviedol, že hráči aj napriek už zo známeho stanoviska správnej rady žiadajú zmluvy a peniaze za január. Bude im vysvetlené, že futbal vo Vranove bude fungovať na amatérskom princípe. Prvé stretnutie je 13.01.2014 o 14:00 hod a zúčastnia sa ho hráči, tréneri, p. Uhlík, p. Buzek a p. Krišanda.
p. Krišanda (správna rada) S výsledkami jednania a ústnej dohody s pánom Drozdom súhlasí, ako aj rozdelením kompetencií. Bude však potrebné spresniť výšku finančného príspevku do júna 2014, aby tieto financie mohli byť použité na sústredenie, ako aj posilnenie mužstva a 4 hráčom na posty útočníka, záložníka a obrancov. Trval na tom, že zmluvy s hráčmi budú uzatvorené až od 01.02.2014. Manažérom a hlavný tréner týždenne nahlásia požiadavky (doprava, telocvičňa, prípravné zápasy správnej rade). Hlavný tréner by mal predložiť koncepciu, ako aj zoznam hráčov na súpisku pre jarnú časť súťaže. Opakovane zdôraznil, že vo Vranove sa hrá 3.liga a ideme cestou amatérskej súťaže. Zmluvy s hráčmi budú uzatvorené až po vykonaní športovo výkonnostných testov a lekárskych prehliadok, tak ako bola uložená úloha pre trénerov. Navrhoval, aby za umiestnenie do 8-meho miesta A mužstva v tabuľke bola vypísaná odmena pre trénerov a hráčov vo výške 6 500 eur, čo by im kompenzovali náhradu odmien za mesiac január. Podotkol, že po roku činnosti sa nám podarilo stabilizovať ekonomickú situáciu, ako aj vyrovnať všetky dlhy. Dňa 13.01.2014 sme obdŕžali platobný rozkaz z OS Vranov na sumu cca 8 000 eur, za ktoré robili TS meste Vranov, zastúpené správcom konkurznej podstaty. Preto nedovolí, aby bolo hospodárenie riadené nikým iným, ako správnou radou.
p. Malý (správna rada) oboznámil prítomných s ekonomickou situáciou za rok 2013, ako aj s výhľadom na rok 2014, vo financovaní MFK.
p. Topľanský (dozorná rada) privítal vstup p. Drozda do spolupráce s MFK. Za dozornú radu s návrhom opatrení súhlasí. Je potrebné posilniť káder a v prípade možnosti zabojovať o účasť v II. lige.

Kontrola plnenia opatrení zo správnej rady (november 2013)
- vyhodnotil p. Uhlík
body 1,2,3: splnené
bod 4,5: zmena na poste hlavného trénera – Jozef Valkučák, od 13.01.2014 – predložiť správnej rade plán zimnej prípravy, zoznam hráčov v príprave, týždenné plány požiadaviek na zabezpečenie prípravy. Termín: do 28.01.2014, Valkučák, Buzek, Jantek a stála úloha
bod 6: Spracovať návrh prémiového poriadku pre A mužstvo a návrh mien hráčov na uzatvorenie
hráčskych zmlúv.
bod 7: Lekárske prehliadky a týždennú prípravu splnenia výkonnostných testov.
bod 8: nesplnený – aktív bol v decembri, požiadavky nepredložené. Úloha zostáva.
Termín do 30.01.2014, Jantek, Komár

Ďalšie opatrenia:
– Správna rada ukladá p. Uhlíkovi uskutočniť jednanie s p. Jánom Drozdom s cieľom spresnenia výšky podielu
na financovaní. Termín: do 30.01.2014
– Správna rada vyhlasuje, že v prípade umiestnenia A mužstva do 8. miesta v tabuľke, bude vyplatená odmena
pre trénerov a hráčov vo výplatnom termíne za mesiac jún 2014. O rozdelení rozhodne správna rada na návrh
trénerov a manažéra.
– Správna rada po porade s Ing. Raganom ako štatutárom nesúhlasí zatiaľ so zaradením p. Štefana Burdu ako
správcu štadióna. Na tento účel je vyčlenených 500 eur a do 31.03.2014 tam máme zamestnaného p. Zdena
Kačicu. Riešenie bude do 28.02.2014
– Správna rada odsúhlasila použitie finančných prostriedkov na rekultiváciu ihriska, výsev trávnika a výmenu
poškodenie trávnatej plochy v sume 2 000 eur.
– Správna rada po dohode s dozornou radou splnomocňuje p. Krišandu obstaraním nákupu autobusu pre potrebu MFK – návrh riešenia predložiť do 28.2.2014. Nákup bude realizovaný až po schválení primátorom
a členmi správnej a dozornej rady.
 
30.01.2014                                                       Prečítané