Zapisnica z rokovania 5.3.2014

► V sobotu o 09:00 hod. hráme v Snine ◄
Zápisnica
z rokovania Predstavenstva spoločnosti Mestský futbalový klub Vranov nad Topľou, a.s. so sídlom vo Vranove n.T., B. Nemcovej 1, IČO 36475700, zapísanej v OR OS Prešov odd. Sa vo vl.č. 10229/P, konaného dňa 5. marca 2014 o 10.00 hod.
 
- Jozef Uhlík, člen predstavenstva predložil zoznam hráčov, s ktorými boli uzatvorené zmluvy pre A-mužstvo dospelých a to nasledovne: zmluva č.1 až 13 hráči Šamo, Streňo, Turcovský, Paluba, Makó, Bálint, Gdovin, Boháč, Eštok, Krivák, Vasilko, Dvorjak, Kentoš, hráč Kulich Lukáš je zamestnancom Msú a od 1.3.2014 s ním budú dohodnuté osobitné podmienky podľa zdravotného stavu. Trénerská zmluva č.1 pre Miroslava Janteka, držiteľa Euro licencie A, ktorý je zaevidovaný na SFZ ako hlavný tréner, upravená na asistent trénera A-mužstva a hlavný tréner dorastu a mládeže. Trénerská zmluva č.2 pre Jána Porvazníka ako trénera mladšieho dorastu. Ďalej konštatoval, že v prípravných zápasoch nastupovali aj dorastenci Tabaka, Gaži, Kulman a najmä Gaži sa javí ako hráč použiteľný pre A-mužstvo. Po oboznámení s finančnými podmienkami zmlúv správna rada konštatuje, že na tento účel je mesačne vyčlenených maximálne 7000,- Eur, vrátane správcu ihriska na štadióne MFK B. Nemcovej.
 
-  P. Uhlík predložil návrh na čiastočnú náhradu výdavkov hráčov na tréningový proces a prípravne zápasy za mesiac január 2014 pre 14 hráčov v sume 2500,- Eur, s tréningom mali začať až 1.2.2014, no pre vhodnosť podmienok tento začal už 13.1.2014. Správna rada predložený menný zoznam a návrh odmien schválila.
 
-  P. Uhlík predložil správu z rokovania s futbalovým agentom z Ukrajiny o navrhovaných možnostiach spolupráce, ktorej obsah správna rada schválila. Taktiež schválila úhradu nákladov za ubytovanie v hoteli Patriot v sume 50,- Eur. Zároveň predložil doklad na úhradu výdavkov ako cestovné na sústredenie v Tatrách pre p. Gabriela Pisárika / Lauko, Vojta/ v sume 50 Eur – náklady PHM a diaľničná nálepka. Správna rada úhradu nákladov schvaľuje.
 
 P. Uhlík predložil požiadavku na zakúpenie 2 ks siete na bránku na ihrisko v sume do 200,- Eur, nákup kopačiek pre Andreja Gažiho z dôvodu hmotnej núdze v cene do 50.- Eur, nákup brankárskych rukavíc pre p. Makóa v sume do 70 Eur. Správna rada návrh odsúhlasila.
 
- P. Uhlík predložil zoznam hráčov uvoľnených na prestup a hosťovanie : pre FK Zámutov Breda, Berenda, Stanislavský do 30.6.2014 po 300,- Eur spolu 900,- Eur, pre MsFK Hanušovce prestup hráča Jaroslav Gondžúr (je u nich dlhodobo) za 400,- Eur, hotovosť vyplatená do pokladne MFK 28.2.2014.
Ďalšie požiadavky zo strany klubov neboli predložené. Správna rada považuje za voľných hráčov na hosťovanie, príp. prestup: Roman Lazúr, Ján Novák , Miroslav Vožný, Tomáš Komár, Jaroslav Adam, Mikuláš Šimkanin, Ján Lajčák a Ján Janok . Hráč Turčík je dlhodobo v Leviciach a nemá ani RP, na požiadanie FK prestup za 150,- Eur realizovaný, hotovosť zaslaná na účet MFK.
 
- P. Uhlík predložil požiadavku MFK Košice na prestup pre hráča mládeže Radovana Mikča. Ponúkli nám na prestup Michala Leškaniča, ktorý je na hosťovaní v FK Zámutov. Po rozhovore s týmto hráčom je záver taký, že pre zranenie uvažuje o skončení hráčskej činnosti. P. Uhlík navrhol riešiť prestup dlhodobou zmluvou, v ktorej bude zakotvená klauzula finančnej náhrady 15 % pre materský klub MFK Vranov pri každom ďalšom prestupe hráča, nakoľko ide o talent. Správna rada poverila p. Uhlíka doriešením prestupu hráča v ním navrhnutej zmluve.
 
- Predseda Správnej Rady p. Krišanda predložil žiadosť p. Uhlíka - vzdania sa fungovania v správnej rade MFK k 28.2.2014. Pripomenul, že všetci členovia správnej rady dali túto požiadavku ešte 30.6.2013 po záchrane MFK v 3. lige. Vzhľadom k tomu, že nikto neprejavil záujem o členstvo a činnosť v správnej rade, na požiadanie p. primátora, ako zástupcu hlavného akcionára MFK, táto naďalej pracuje v pôvodnom zložení. Vysvetlil osobné dôvody vzdania sa p. Uhlíka a to neprimerané finančné požiadavky hráčov, ktorí majú nadštandardné podmienky na 3. ligu, avšak ich prístup k zápasom a tréningu a dosiahnuté výsledky v jesennej časti tomu absolútne nezodpovedajú, neplnenie úloh zo strany hlavného trénera a nevyjasnené vzťahy a kompetencie so sponzorom. P. Krišanda požiadal p. Uhlíka, aby zostal členom správnej rady do ukončenia jarnej časti súťaže, nakoľko jeho vzdaním by správna rada bola nefunkčná. Po vysvetlení ďalších krokov a dohody so sponzorom, ako aj prijatých opatrení na zlepšenie činnosti (platená funkcia pre manažéra, rozdelenie zodpovednosti) p. Uhlík súhlasil s tým, že bude pracovať ako člen správnej rady do jej doplnenia na potrebný počet členov.
 
- P. Krišanda informoval prítomných o priebehu jednania so sponzorom p. Jánom Drozdom, ktoré sa uskutočnilo dňa 3. marca 2014. Informoval, že dohoda z mesiaca január 2014 naďalej platí, sponzor prefinancuje sľúbené aktivity do skončenia jarnej časti súťaže. Finančné vysporiadanie bude cez sponzorskú zmluvu na MFK. Podrobnosti finančných aktivít si pán Drozd nepraje zverejniť.
 
- P. Uhlík navrhol za správnu radu verejné poďakovanie všetkým sponzorom, ktorí prispeli v roku 2013 na činnosť MFK, čím sa podarilo stabilizovať finančnú situáciu v klube a vyrovnať pozdĺžnosti z predchádzajúceho obdobia v sume viac ako 50.000 Eur. Pripomenul, že hlavným sponzorom aj v uplynulom období bolo mesto Vranov a pán Ján Drozd, ktorého pomoc a spoluprácu si veľmi váži. Pripomenul, že v správnej rade sú určené 2 miesta pre sponzora, ako aj miesto prezidenta klubu, ktoré sú doposiaľ neobsadené. Správna rada rokuje s ďalšími sponzormi, ktorí by mohli pomôcť klubu nielen financiami, ale aj materiálne a prácami pri obnove štadiónov MFK.
 
- P. Krišanda informoval, že po dohode so sponzorom bude potrebné pripraviť hráčske zmluvy pre p. Pisárika, Lauka a Vojtu, ako aj hlavného trénera Jozefa Valkučáka na obdobie od 1.3. do 30.6. 2014. Ďalej rozdelil úlohy súvisiace s prípravou majstrovského zápasu na 8.3.2014 medzi manažéra a členov správnej rady. Konštatoval, že po technickej stránke je vybavenie a štadión pripravený dobre. Bola vykonaná prekládka podzemného kábla od trafostanice, ktorý bol vplyvom poveternostných podmienok poškodený a napájanie štadióna bolo nefunkčné. Odstránenie poruchy stálo okolo 8.000 Eur.
 
- P. Uhlík zhodnotil zimnú prípravu , ktorá začala 13. januára 2014 ako veľmi dobrú, aj vďaka podpore pána Drozda v rámci zabezpečenia rehabilitácie, posilňovne, ako aj sústredenia vo Vysokých Tatrách, ktorého sa zúčastnili aj noví hráči Pisárik, Lauko a Vojta. Títo trénerov presvedčili o svojich kvalitách a preto sme sa s ich materskými klubmi dohodli na hosťovaní do 30.6.2014. Vyslovil presvedčenie, že budú prínosom a nahradia Romana Lazúra, Jána Nováka a ďalších hráčov, ktorých sme uvoľnili na hosťovanie. Prípravné zápasy potvrdili, že v zostave bez posíl nie sme schopný produkovať kvalitný futbal, naďalej sme si nevedeli poradiť v útočnej fáze a slabinou je premieňanie šancí. Prípravné zápasy s druholigovými celkami nám ukázali, koľko práce nás ešte čaká, ak sa im chceme vyrovnať. Upozornil na neplnenie úloh z posledného zasadnutia správnej rady a to v bodoch 4,5,6, kde hlavným trénerom a manažérom nebol predložený plán zimnej prípravy, dochádzka na tréningy a prípravné zápasy za január a február 2014, ako aj návrh prémiového poriadku pre A-mužstvo. Taktiež nie sú predkladané týždenné požiadavky a plány tréningov a zápasov. Požiadal predsedu správnej rady, aby prijal také opatrenia, aby úlohy boli čo najskôr splnené. Bez týchto podkladov nie je možné urobiť výplaty hráčom.
   
- P. Milan Malý informoval správnu radu o vykonaných finančných operáciách na zabezpečenie úhrad v súvislosti s chodom klubu. Informoval o rozpočte na rok 2014, ktorý v prípade splnenia aktivít sponzorov zabezpečí aj prefinancovanie jesennej časti ročníka 2014/15 v prípade postupu do 2. ligy. Uviedol, že mesačné náklady pre A mužstvo MFK sú 7000 Eur, náklady na správu, energie a dopravu okolo 3000 Eur a na SFZ posielame ešte náklady na rozhodcov a delegáta vo výške 518 Eur za každý domáci zápas. Navrhol použitie finančných prostriedkov zo vstupného na úhradu nákladov na zabezpečenie zápasu (občerstvenie, usporiadateľská služba, lekár, pokladňa a ďalšie). Správna rada návrh odsúhlasila.
- P. Štefan Topľanský ako člen dozornej rady poďakoval všetkým členom správnej rady za vykonanú prácu v uplynulom období. Kladne zhodnotil hospodárenie za uplynulé obdobie, kedy sa podarilo konsolidovať financie úspornými opatreniami na štadióne, vyrovnať staré dlhy v hodnote viac ako 50.000,- Eur a vyrovnať všetky náležitosti hráčom a trénerom. Uviedol, že takáto situácia vo financovaní klubu ešte nebola a je dobrým odrazovým mostíkom pre prípadný postup do 2. ligy. Uviedol, že podmienky vytvorené pre hráčov v jarnej časti sú na úrovni klubov 2. ligy a je na tréneroch a celom kolektíve, aby zvládli tento neľahký boj a vrátili Vranovu druholigovú príslušnosť. Informoval, že bol na stretnutí s pánom Mgr. Dušanom Gálisom, ktorý má na starosti oblasť mládeže a športu na Úrade vlády SR a tento prisľúbil pomoc v oblasti materiálneho vybavenia mládežníckych družstiev. V tejto aktivite nám prisľúbil pomoc aj poslanec NR SR Ing. Štefan Hreha, ktorý žiadosť o poskytnutie dotácie p. Gálisovi predložil.
 
OPATRENIA A ÚLOHY:
1.Spracovať hráčske zmluvy pre Pisarika, Lauka a Vojtu od 1.3. do 30.6.2014, trénerskú zmluvu s Jozefom Valkučákom podľa dohody so sponzorom.
Zodpovedný: Jozef Uhlík                                                                  Termín: do 7.3.2014
 
2.Prejednať neplnenie úloh zo strany realizačného tímu (prémiový poriadok, testy, dochádzka, plány) a prijať opatrenia na urýchlené splnenie úloh vyplývajúcich z rozhodnutí správnej rady.
Zodpovední: Andrej Krišanda, Miroslav Kužma                              Termín: do 14.3.2014
 
3.Pripraviť podklady pre zabezpečenie fungovania družstiev dorastencov a mládeže v jarnej časti a zvolať stretnutie s trénermi a rozdeliť úlohy pre úspešné zvládnutie sezóny.
Zodpovední: Krišanda, Komár, Jantek                                               Termín: do 20.3.2014
 
Na záver p. Krišanda poďakoval za účasť a prístup k plneniu úloh na zasadnutí správnej rady a vyslovil presvedčenie, že spoločným úsilím za prispenia trénerov, hráčov a celého realizačného týmu sa nám podarí v jarnej časti splniť cieľ a to umiestnenie do 8. miesta v tabuľke, ktoré by zaručovalo postup do 2. ligy.
 
   Zápis vyhotovil : Jozef Uhlík
                                                      Prečítané