Zo zasadnutia Správnej Rady MFK Vranov

► 29.-30.06.2024 - Turnaj v Medzilaborciach ◄
Zo zasadnutia Správnej Rady MFK Vranov nad Topľou
Jozef Uhlík (člen Správnej Rady): zhodnotil pôsobenie A mužstva v jesennej časti sezóny 2013/2014. Vyslovil sklamanie nad prístupom hráčov k povinnostiam, ako aj to, že skončili na poslednom mieste s počtom bodov 12 a skóre 12:29. Na začiatku sezóny sme stanovili cieľ vytvoriť podmienky vzhľadom k pripravovanej reorganizácii na umiestnenie do 8meho miesta, čo by bolo dobrým východiskom pre postup do II. ligy. Aj napriek finančnému zabezpečeniu a vytvoreniu nadštandardných podmienok pre hráčov v treťoligovej súťaži, tieto ciele neboli naplnené. Preto navrhuje ukončiť financovanie hráčov na princípe profesionálnych zmlúv. Tieto končia 30.11.2013 všetkým hráčom aj trénerom. Navrhol vypracovať systém odmeňovania na princípe základnej odmeny vo výške 150 eur a ostatné odmeny riešiť prémiovým poriadkom s dôrazom na výsledky v zápasoch a účasť na tréningoch. Nie je možné ďalej akceptovať, aby hráči, ktorí sa nezúčastňujú tréningu a zápasov, boli odmeňovaní rovnako, ako tí, ktorí pristupujú k zápasom a tréningu zodpovedne. Dlhodobo neriešené odmeňovanie sa zvrhlo len na predkladanie faktúr hráčmi bez zodpovednosti za výkony a výsledky. Ušetrené peniaze navrhol investovať do dorastencov a na vyrovnanie záväzkov za predchádzajúce vedenie MFK
Andrej Krišanda (predseda Správnej Rady): vyslovil súhlas s hodnotením p. Uhlíka. Uviedol, že aj napriek viacerým pohovorov s hráčmi počas sezóny, kde sme ich žiadali o zodpovedný prístup k tréningom a zápasom sa výsledok nedostavil a posledné miesto v súťaži je hanbou pre mesto, vzhľadom k vytvoreným podmienkam. Položil pre trénera a manažéra otázku, ako plánujú ďalej tvoriť koncepciu mužstva. Uviedol, že on podporuje nastúpenú cestu a to hrať s odchovancami z vlastných radov a zapracovať do A mužstva talenty z dorastu a zo súťaží 5. a 6. ligy v okrese. Je aj možnosť, že angažujeme 3-4 hráčov z Ukrajiny, čo sa prejaví na výsledkoch, ale z pohľadu perspektívneho budovania mužstva na domácich odchovancoch to nie je koncepčné riešenie. Uviedol, že za rok pôsobenia sa terajšiemu vedeniu podarilo vyrovnať z rozpočtu staré záväzky vo výške asi 30.000 eur. Zároveň máme splnené všetky záväzky vo vzťahu zmlúv hráčov a trénerov. Upozornil manažéra a trénera, že hráči často telefonický a osobne riešia veci cez správnu radu. Nie je to možné a na komunikáciu slúži manažér, prípadne hlavný tréner. Úlohou správnej rady je kontrolovať prácu, pripravovať podmienky pre chod klubu a nie diskusia.
Miroslav Jantek (tréner): ťažko sa mu hodnotí súťaž, ak skončíme posledný. Poukázal na to, že jeho úlohou bolo vyskladať mužstvo z domácich hráčov. Snažil sa zapracovať do A mužstva, schopné talenty z dorastu a nižších súťaží s tým, že základ tvoria skúsení hráči Lazúr, Šamo, Novák, Paluba, Makó a Streňo. Citeľný sa ukázal odchod Jána Hatoka. Súťaž sme začali víťazstvom v Námestove. Potom prišla séria zápasov, v ktorých sme nepremieňaním šancí stratili body. Boli však stretnutia ako v Žiline, Trebišove, Ružinej, ktoré hráči absolútne nezvládli, rovnako ako domáce zápasy s Prešovom „B“ a Popradom. Snažil sa motivovať hráčov, využil všetkých, ktorých sme mali k dispozícii vrátane dorastencov, no výsledok sa nedostavil. Samozrejme je potrebné vidieť aj zranenia hráčov ako Lazúra, Kulicha, Nováka, Sakalu, ktoré boli dlhodobého charakteru a aj tieto sa podpísali na konečnom výsledku. Zároveň poukázal na skutočnosť, že v predchádzajúcom období, kde náš ligový dorast bojoval v I. lige o popredné umiestnenie, v klube angažovali hráčov z Prešova a naše talenty skončili v dedinskej lige a po dvoch rokoch sa ukázali pre vyššiu súťaž nepoužiteľní z dôvodu výpadku v tréningovej oblasti. Preto v mužstve chýba generácia 25 až 30 ročných futbalistov, ktorí by mali tvoriť základný káder. Ťažko sa budú hrať vyrovnané zápasy so skúsenými súpermi, ak bude na ihrisku 6 až 8 mladíkov a žiadna vedúca osobnosť, ktorá by ich usmernila a vyburcovala. Aj napriek tomu navrhol venovať sa práci s mládežou a stavať na vlastných odchovancoch, zapracovať ďalších mladých hráčov a získať talentované posily z nižších súťaží okresu a zapojiť do zimnej prípravy aspoň 25 hráčov. V tomto súťažnom ročníku nikto nevypadne. Tento káder momentálne na vyššiu súťaž nemá. Aj napriek tomu je potrebné angažovať jedného skúseného útočníka k Erikovi Streňovi a riešiť náhradu po odchode Petra Vasilka v zálohe. So systémom odmeňovania na princípe výkonov v jednotlivých zápasoch a účasti prístupu k tréningom plne súhlasí.
Miroslav Kužma (manažér): poďakoval členom vedenia MFK, najmä p. Uhlíkovi a p. Krišandovi za prácu v roku 2013. Je to vidieť na samotnom štadióne, kde pokiaľ by sa nevykonali potrebné úpravy a opravy, majetok mesta by naďalej chátral a je otázne, či by vôbec SFZ schválil štadión pre súťažné stretnutia. Ako manažér taktiež nie je spokojný s výsledkami, ako aj umiestnením. Pre hráčov správna rada urobila kus práce. Doplatili sa investované dlhy na výplatách, pravidelne mali plné odmeny aj napriek tomu, že výsledky tomu nezodpovedali. Takéto podmienky nemajú hráči nikde naokolo, často ani v II. lige.
Štefan Topľanský (dozorná rada): s hodnotením uvedeným pred ním plne súhlasí. Nie je možné, aby v 3. lige mali hráči také zabezpečenie a podmienky, aké nemajú ani v niektorých 2. ligových mužstvách. Navrhuje prepracovať celé financovanie A mužstva na hore uvedených princípoch a ušetrené peniaze investovať do mládeže, ako aj na zmodernizovanie a úpravu štadióna mládeže na RO, ktorý je vo veľmi zlom stave. Ako predseda finančnej komisie podporí návrh rozpočtu na rok 2014, kde je MFK navrhovaných 150 000 eur. Je však potrebné, aby investované peniaze do futbalu boli efektívne využité. Posledné miesto v súťaži je nielen hanbou pre celé mesto, ale aj výsledkom snaženia a prístupu hráčov, ktorí majú ďaleko k profesionálnemu plneniu úloh. 
Návrh opatrení na zlepšenie fungovania klubu A-mužstva MFK Vranov
predložili p. Krišanda a p. Uhlík
- platnosť hráčskych a trénerských zmlúv končí k 30.11.2013. Od 15.11.2013 sa čerpajú dovolenky podľa zmlúv. V mesiaci december a január je prestávka bez nároku na odmenu. Doporučujeme hráčom individuálnu prípravu.
- výplaty za mesiac október budú vyplatené v termíne do 30.11.2013. Budú vyplatené len základne platy a odmena bude len pre hráčov, ktorí podali nadštandardné výkony podľa rozhodnutia Správnej Rady MFK.
- výplaty za mesiac november budú vyplatené do 20.decembra a budú krátené podľa rozhodnutia Správnej Rady po prehodnotení pôsobenia hráča v období júl až november 2013. 
- hlavný tréner Miroslav Jantek a manažér Miroslav Kužma majú plnú podporu Správnej Rady. Zmluva o ďalšej spolupráci bude s nimi uzatvorená na obdobie od 1.1.2014 do 30.06.2014. Do tejto doby písomne pripravia plán zimnej prípravy, návrh prípravných zápasov, návrh na zameranie sústredenia. Zároveň navrhnú správnej rade obsadenie ostatných výkonných funkcií v mužstve. 
- hlavný tréner a manažér navrhnú správnej rade do 10.01.2014 hráčov, ktorí budú zaradení do zimnej prípravy v počte 25 až 28.
- do 15.01.2014 budú s týmito hráčmi vykonávané vstupné kondičné testy na základe kritérií, ktoré stanoví správna rada MFK.
- do 15.01.2014 bude spracovaný prémiový poriadok pre A-mužstvo a návrh hráčskych zmlúv pre jarnú časť súťaže. Zodpovední: Kužma, Krišanda, Uhlík.
- po skončení zimnej prípravy absolvuje každý kandidát na zaradenie do A-mužstva odbornú lekársku prehliadku a až po jej kladnom výsledku a splnení stanovených limitov fyzickej prípravy budú s hráčmi uzatvorené hráčske zmluvy.
- Správna Rada ukladá Mgr. Tomášovi Komárovi a Miroslavovi Kužmovi zvolať aktív trénerov mládeže a dorastencov. Na tento aktív tréner predloží zoznam hráčov zaradených do prípravy, požiadavky na doplnenie výstroja, ako aj návrh na zlepšenie práce v CVČ a športových triedach mládeže v termíne do 15.12.2013. Zodpovední: Komár, Kužma. 
- Správna rada rozhodla, že pre média je vydávanie a uverejňovanie stanovísk a článkov ohľadne pôsobenia MFK len v jej kompetencii. Tréneri sa vyjadrujú k výkonom po jednotlivých stretnutiach ako je to uvedené v platných zmluvách.
 
27.11.2013                                                       Prečítané